100     102     104     106     108     110     112     114     201     204     207     209     212     301     302

       Caracteres Chinos

                                                   

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

跟 30525 gēn v.

seguir

散步的时候,小狗一直跟在我身后。

M372对/给/跟/H370跟/与/和/同/

打算 30424 dǎsuàn v.

querer; planear, proponerse

我打算下个星期去旅游。

M296打算/计划,

图书馆 30423 túshūguǎn n.

biblioteca

我从图书馆借来了两本书。

 

地图 30433 dìtú n.

mapa

我的手机上有电子地图。

 

带 30513 dài v.

llevarse

我今天忘记带钱包了。

M1276带/携带, H62带/传/递/捎/

办法 30320 bànfǎ n.

método; manera de hacer algo

你别急,我们再想想办法。

M37办法/方法, H6.4办法/措施/手段//

办公室 30330 bàngōngshì n.

oficina

请问,校长办公室怎么走?

 

把 30501 bǎ prep.

"locución preposicional  para anteponer el

complemento del verbo"

请把桌子上的铅笔给我。

M23把/被, H362把/被/比/让/

其实 30412 qíshí adv.

en realidad;  de hecho

我其实不太了解他。

M939其实/实在,

其他 30425 qítā pron.

los demás

只有小明在教室里,其他人都回家了。

M940其他/其余,

其实 30412 qíshí adv.

en realidad;  de hecho

我其实不太了解他。

M939其实/实在,

容易 30470 róngyì adj.

fácil

这个问题很容易回答。

M1023容易/易, H241容易/简便/轻易/方便/

已经 20180 yǐjīng adv.

ya

我们已经吃完饭了。

M180曾经/已经, H391已经/曾经/正在/早已/

经常 30306 jīngcháng adv.

a menudo

我经常在学校遇到他。

M150不时/经常, H151经常/平常/时常/通常/

经过 30335 jīngguò v.

pasar por

上下班的时候,我都要经过这条街道。

M710经过/经历, H152经过/通过/路过//

经理 30378 jīnglǐ n.

gerente

他是我们公司的经理。

 

胖 30561 pàng adj

gordo

熊猫很胖,很可爱。

M900肥/胖,

容易 30470 róngyì adj.

fácil

这个问题很容易回答。

M1023容易/易, H241容易/简便/轻易/方便/

疼 30570 téng v.

dolor, doloroso, dolorido

我的腿有点儿疼。

M1130疼/痛,

难过 30336 nánguò v.

afligirse

他要离开了,我很难过。

M879难过/难受, H292难过/难受/伤心/痛苦/

难 30558 nán adj.

difícil

这个题很难。

M881难/难以,

经理 30378 jīnglǐ n.

gerente

他是我们公司的经理。

 

楼 30553 lóu n.

edificio

我在你家楼下等你。

M829楼/楼房,

Last modified: Tuesday, 15 November 2016, 12:54 PM