100     102     104     106     108     110     112     114     201     204     207     209     212     301     302

       Caracteres Chinos

                                                   

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

服务员 20210 fúwùyuán n.

camarero

我在饭馆做服务员。

 

白 20228 bái adj.

blanco

我很爱穿那件白衣服。

M29白/白白,

明白 30296 míngbai v.

entender; comprender

我明白你的意思了。

M359懂/明白,

告诉 20205 gàosu v.

decir, contar

你能告诉我学校怎么走吗?

M479告诉/通知,

同事 30417 tóngshì n.

colega

这是我们的新同事,李华。

 

等 20240 děng v.

esperar

你还要再等我 1 分钟。

M341等/等待,

黑 20249 hēi adj.

negro

我不喜欢黑颜色的衣服。

M17暗/黑,

黑板 30297 hēibǎn n.

pizarra

请大家看黑板。

 

服务员 20210 fúwùyuán n.

camarero

我在饭馆做服务员。

 

让 20268 ràng v.

dejar a uno a hacer

他爸爸不让他来。

M66被/叫/让/H362让/把/被/比/

告诉 20205 gàosu v.

decir, contar

你能告诉我学校怎么走吗?

M479告诉/通知,

贵 20245 guì adj.

caro

这块手表很贵。

M20昂贵/贵,

完 20273 wán v.

terminado

这本书我看完了。

M1176完/完成,

完成 30307 wánchéng v.

terminar; cumplir

这件事,在周末前必须完成。

M692结束/完成,

上班 20149 shàngbān v.

ir al trabajo

我七点半去上班。

 

第一 20217 dì-yī num.

primero

这是我第一次见到他。

 

跳舞 20211 tiàowǔ vs.

bailar

妹妹会唱歌,也会跳舞。

 

跳舞 20211 tiàowǔ vs.

bailar

妹妹会唱歌,也会跳舞。

 

懂 20241 dǒng v.

entender

你的意思我懂了。

M359懂/明白,

错 20237 cuò adj.

erróneo; incorrecto

对不起,我错了。

M285错/错误,

问题 20206 wèntí n.

pregunta; problema

这个问题太难了!

 

题 20271 tí n.

problema (en un examen)

这个题我不会做。

M1137题/题目,

Last modified: Tuesday, 15 November 2016, 12:44 PM